конспект лекций, вопросы к экзамену

Теорія споживання, заощадження та приймання інвестиційного рішення»

1.Акселератор – прискорювач в сучасній буржуазній макроекономіці, коефіцієнт відношення приросту інвестиції до  того, що викликає його відносному приросту доходу споживчого попиту або готової продукції.

2. Валові інвестиції – це загальний обсяг засобів, що інвестуються у визначеному періоді. Спрямовані на нове будівництво, придбання засобів виробництва.

3. Гранична схильність до заощадження  -  це схильність, яка вказує на співвідношення між додатковими заощадженнями та додатковим доходом який спричинили ці заощадження.

4. Гранична схильність до споживання – це величина додаткового споживання, що його спричиняє одна додаткова гривня доходу.

5. Графік інвестиційного попиту – модель, яка пояснюється  таким законом : чим вища ставка процента (r), тим менша кількість інвестиційних проектів (I) буде прибутковою.

6. Закон Енгеля -  із зростанням величини доходів, частка витрат на придбанні товари першої необхідності скорочується.

7. Заощадження – частка доходу (Y), яка використовується на поточне споживання (С).  Y=C+S

8. Інвестиції – витрати на відновлення зношеного основного капіталу і збільшення основного капіталу

9 . Інвестиції автономії – інвестиції, не пов’язані зі зміною рівня доходів у короткостроковому періоді.

10. Інвестиції індуційовані – це інвестиції, які залежать від рівня доходу.

11. Інвестиційний попит -  це попит покупців на засоби виробництва для відновлення зношеного попиту і збільшення реального.

12. Індивідуальний попит – це доход окремих осіб, він служить засобом забезпечення людини, для її різноманітного розвитку, як особистості.

13. Коефіцієнт Тобіна – це відношення ринкової вартості акцій до балансової вартості підприємства.

14. Мінливість інвестицій – це фактори, що впливають на інвестицій. Тривалість строку, служби.

15. Модель гнучкого акселератора – полягає в тому, що чим більший розрив між поточними і оптимальними розмірами основного капіталу тим інтенсивніший процес інвестування.

16. Норма дисконту -  міра переваги сьогоднішньої цінності над майбутньою.

17 . Портфель інвестицій – вкладення в іноземні підприємства, або в цінні папери,які приносить інвесторові відповідний доход,але не дають право контролю над підприємством.

18. Прямі податки – безпосереднє вкладення коштів інвестором в об’єкт інвестування.

19. Психологічний закон Кейнса – люди схильні збільшувати своє споживання з ростом доходу, але меншою мірою, ніж ростуть доходу.

20. Середня схильність до заощадження -  це частина використовуваного доходу, яку домогосподарства заощаджують.

21. Середня схильність до заощадження – це відношення обсягу споживання до величини використовуваного доходу.

22. Споживання – це процес, при якому товар або послуги використовуються споживачами для задоволення власних потреб та бажань.

23. Теорема Модільяні- Міллера – припущення про незалежність ринкової ціни підприємства від структури корпоративних цінних паперів  позичкового капіталу.

24. Теорія життєвого циклу Модільяні – ґрунтується на мікроекономічних передумовах планування обсягів споживання і заощадження протягом усього життя.

25.Тотожність Рікардо -  підтверджує, що приватний сектор містить у собі бюджетне обмеження державного сектору.

26. Фактори інвестицій -  фінансові обмеження і податкова система.
27. Теорія перманентного доходу – прагнення домашнього господарства забезпечити собі рівномірний рівень споживання протягом усього свого життя, як і в теорії Модільямі.

28. Феномен Кузнєца -  при переході до більш тривалих тимчасових проміжків 10-30 р. теза Кейнса про сталість граничної схильності до споживання  й убування величини середньої норми споживання статистично не підтверджувалось.

29. Функції заощадження   -  це залежність між обсягом заощаджень і доходом, що використовується. S=-a+(1-b) * (Y-T)

30. Функції інвестицій -  є спадною і відображає обернену залежність між відсотковою ставкою та інвестиціями в основному капіталі.

31. Функція споживання – це залежність між обсягом споживання і доходом, який використовується. C= a+b * (Y-T)

32. Чисті інвестиції  -  сума валових інвестицій зменшена на величину амортизаційних відрахувань.

12.02.2015; 11:02
просмотров: 1240