конспект лекций, вопросы к экзамену

Баланс як основна форма фінансової звітності

План

2.1. Призначення Балансу та його структура

2.2. Визнання, оцінка  та класифікація статей активів

2.3. Визначення, оцінка  та класифікація статей пасиву

2.4. Порядок складання Балансу

 

Література:

 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України №996-ХІУ від 16.07.99 p., із змінами і доповненнями.
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року. 
 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України № 628 від 27.06.2013. 
 4. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова від 28 лютого 2000 р. N 419
 5. Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності: Постанова від 16 січня 2013 р. № 29
 6. П(С)БО 6-34
 7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України №433 від 28.03.2013
 8.  Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України №476 від 11.04.03
 9. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат: Наказ Міністерства фінансів України № 1300 від 1 листопада 2010 року
 10. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів: Наказ Міністерства фінансів України N 2 від 10 січня 2007 року
 11. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ Міністерства фінансів України N 561 від 30 вересня 2003 року
 12. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів: Наказ Міністерства фінансів України N 1327 від 16 листопада 2009 року
 13. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ Міністерства фінансів України N 1315 від 29 грудня 2006 року
 14. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: [навчально-практичний посібник]  / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ „Баланс – Клуб”, 2001 – 832 с.
 15. Георгієва Н.І. Вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств: семантичний підхід / Н.І.Георгієва // Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(17) С.61-65
 16. Гольцеві С.М., І.Й. Плікус. Звітність підприємств. -  Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 292 с.
 17. Проданчук М.А. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності  у формуванні системи економічної інформації  для прийняття управлінських рішень / М.А.Проданчук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 3 (16). – Чернівці. 2009. – С.431-441.
 18. Проданчук М.А. Звітність підприємств: [навчально-наочний посібник]/ М.А.Проданчук, Н.С. Прокопенко, О.В. Гривківська, Т.С. Петруняк; за ред. акад. НААН Демяненка М.Я. – Чернівці, 2010. – 380 с.
 19. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
 20. http://bukaudit.com.ua

 

2.1 Призначення балансу та його структура

Якщо із власного капіталу виділити прибуток як окрему складову, то капітал можна представити у вигляді суми (К + П),

де П – прибуток;

Тоді балансове рівняння матиме наступний вигляд:

А = З + (К + П), а звідси П = А – З – К

 

Структура Балансу за П(С)БО 2

АКТИВ

 Наявність (склад) і розміщення всіх засобів підприємства в грошовому виразі

ПАСИВ

Джерела утворення засобів, зобов’язання за отримані ресурси.

Розділ 1. Необоротні активи – це сукупність майнових цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі господарської діяльності підприємства.

Розділ 1. Власний капітал – частина в активах, що залишається після вирахування його зобов’язань

Розділ 2. Оборотні активи –  це сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують потону господарську діяльність підприємства і повністю споживаються протягом одного операційного циклу, якщо він менший року, тому всю сою вартість одразу переносять на виготовлену з них продукцію

Розділ 2. Забезпечення таких  витрат і платежів – це кредиторська заборгованість та цільове фінансування без визначеного терміну погашення.

Розділ 3. Витрати майбутніх періодів – витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

Розділ 3. Довгострокові зобов’язання – це всі зобов’язання які не є поточним.

Розділ 4. Необоротні активи та групи вибуття – це ті активи які визнають утримуваними для продажу, коли одночасно виконуються наступні вимоги:

 • економічні вимоги очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;
 • вони готові до продажу в їх теперішньому стані;
 • їх продаж, як очікується, завершиться протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу; 
 • умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;
 • здійснення продажу має високу ймовірність.

Розділ 4. Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені  протягом операційного циклу або повинні бути погашені протягом 12 місяців з дати балансу

 

Розділ 5. Доходи майбутніх періодів –  це доходи виявлені протягом поточного року або попередніх звітних періодів, які відносяться до наступних звітних періодів

 

Структура Балансу за НП(С)БО 1

АКТИВ

 

ПАСИВ

 

I. Необоротні активи 

 

I. Власний капітал 

 

II. Оборотні активи 

 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

2.2 Визнання, оцінка  та класифікація статей активу

Актив відображається в балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з його використанням.

2.3 Визначення, оцінка та класифікація статей пасиву

Характеристика пасиву балансу

I. Власний капітал 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

Порівняльна характеристика П(С)БО 11 і МСФЗ 37

щодо обліку забезпечень зобов’язань

Критерій

П(С)БО 11 ”Зобов’язання”

МФЗ 37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”

1

2

3

1. Визначення поняття “забезпечення”

Забезпечення – це зобов’язання  з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Під забезпеченням розуміють теперішню заборгованість підприємства, яка виникає в результаті минулих подій та погашення якої, як очікується, призведе до вибуття з підприємства ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди (що відповідає загальному  визначенню зобов’язань за МСФЗ).

2. Визнання забезпечення

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання  погашення якого, імовірно, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути достовірно визначена.

(п. 14)

Забезпечення слід визнавати, якщо:

 1. підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події.
 2. імовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють економічні вигоди, буде потрібним для погашення  заборгованості.
 3. можна достовірно оцінити суму заборгованості.(п. 14)

  3. Оцінка

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за відрахуванням суми очікуваного відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання , на дату балансу. Забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію визначається за сумою прямих витрат, які не пов’язані з діяльністю підприємства, що триває.(п. 6)

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцінкою видатків, необхідних  для погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. (п.36)

 4. Зміни  в забезпеченнях

Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та , у разі потреби, коригується (збільшується або зменшується). У разі відсутності імовірності вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань сума такого забезпечення підлягає сторнуванню (п. 18).

Забезпечення слід переглядати  на кожну дату балансу та коригувати для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає імовірності, що вибуття ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості , забезпечення слід стронувати.

 5. Використання забезпечень.

Забезпечення використовується для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено

 (п. 17).

Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства. (п. 14).

Забезпечення слід використовувати  лише для тих витрат, для яких його було первісно визнано (п. 61).

Не слід визнавати забезпечення для майбутніх операційних збитків.

 

Ключовими ознаками забезпечення є наступні:

Доходи майбутніх періодів – суми доходів, нарахованих протягом поточного або попередніх періодів, які будуть визнані у попередніх періодах.

02.04.2015; 05:00
просмотров: 1246