конспект лекций, вопросы к экзамену

Звіт про власний капітал

План

 1. Загальна характеристика Звіту про власний капітал
 2. Визначення, оцінка і функції  власного капіталу
 3. Класифікація і складники власного капіталу
 4. Методика складання Звіту про власний капітал

 

Література:

 1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України №996-ХІУ від 16.07.99 p., із змінами і доповненнями.
 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року.
 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Наказ Міністерства фінансів України № 628 від 27.06.2013. 
 4. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова від 28 лютого 2000 р. N 419
 5. Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності: Постанова від 16 січня 2013 р. № 29
 6. П(С)БО 6-34
 7. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України №433 від 28.03.2013
 8. Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України №476 від 11.04.03
 9. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат: Наказ Міністерства фінансів України № 1300 від 1 листопада 2010 року
 10. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів: Наказ Міністерства фінансів України N 2 від 10 січня 2007 року
 11. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ Міністерства фінансів України N 561 від 30 вересня 2003 року
 12. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів: Наказ Міністерства фінансів України N 1327 від 16 листопада 2009 року
 13. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ Міністерства фінансів України N 1315 від 29 грудня 2006 року
 14. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: [навчально-практичний посібник]  / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ „Баланс – Клуб”, 2001 – 832 с.
 15. Георгієва Н.І. Вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств: семантичний підхід / Н.І.Георгієва // Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(17) С.61-65
 16. Гольцеві С.М., І.Й. Плікус. Звітність підприємств. -  Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 292 с.
 17. Проданчук М.А. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності  у формуванні системи економічної інформації  для прийняття управлінських рішень / М.А.Проданчук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 3 (16). – Чернівці. 2009. – С.431-441.
 18. Проданчук М.А. Звітність підприємств: [навчально-наочний посібник]/ М.А.Проданчук, Н.С. Прокопенко, О.В. Гривківська, Т.С. Петруняк; за ред. акад. НААН Демяненка М.Я. – Чернівці, 2010. – 380 с.
 19. Чижевська Л.В., Пархоменко В.М., Кривоший М.М. Звітність підприємства. / За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 436 с.
 20. http://bukaudit.com.ua

1.Загальна характеристика Звіту про власний капітал

2.Визначення, оцінка і функції  власного капіталу

3. Класифікація і складники власного капіталу

Критерії класифікації власного капіталу

Групи власного капіталу відповідно до класифікації

Складники власного капіталу відповідної групи

Вимоги законодавства щодо реєстрації

Зареєстрований капітал

Зареєстрований капітал

.

Незареєстрований капітал

Капітал в дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

Джерела створення

Сформований за рахунок внесків засновників без визначення терміну їх повернення

Зареєстрований капітал

.

Додатковий вкладений  капітал (оплачений)

Отриманий в результаті ефективної діяльності підприємства

Нерозподілений прибуток

Резервний капітал

Інші джерела створення

Додатковий капітал

Включення до підсумку власного капіталу

Підсумкові складники, що включаються до підсумку власного капіталу

Зареєстрований капітал

.

Капітал в дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Коригуючи складові, що вираховуються з підсумку власного капіталу

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Непокриті збитки

 

 

 

 

 

Класифікація власного капіталу

Зареєстрований капітал товариства з обмеженою відповідальністю, командитного товариства, повного товариства, товариства з додатковою відповідальністю формується за рахунок внесків його учасників та засновників.

02.04.2015; 05:00
просмотров: 925