конспект лекций, вопросы к экзамену

Класифікація та характеристика позабалансових бухгалтерських рахунків. Метод обліку позабалансових операцій.

Позабалансові рахунки використовуються для обліку бан-ківських операцій, наслідки яких у момент здійснення опера-цій не викликають змін у складі активів, зобов’язань та капі-талу, але в майбутньому, як очікується, можуть призвести до суттєвих змін у фінансовому стані.

Позабалансові рахунки поділяють на три категорії залежно від об’єктів обліку

1.Рахунки обліку твер-дих умовних зобов’я-зань та умовних ви-мог банку — перша категорія .

Тверді умовні зобов’язання з фінансування — це активні рахунки, тому що за умови виконання цих зобов’язань їх сума переноситься у баланс як кре-дитні активи

Тверді умовні вимоги щодо одержання фінансу-вання від контрагентів — це пасивні рахунки, тому що за умови виконання цих вимог їх сума перено-ситься у баланс як заборгованість банку за отрима-ними фінансовими ресурсами і відображається у складі зобов’язань. Твердими їх називають тому, що банк не може відмовитись від виконання угод, де такі зобов’язання і вимоги передбачені в одно-сторонньому порядку, та уникнути штрафних санк-цій у разі їх невиконання. Своєю чергою дотри-мання умов угоди в зазначений у ній термін або сплата штрафних санкцій за невиконання угоди безпосередньо впливає на зміни у стані активів, зобов’язань та капіталу банку. Прикладами таких по-забалансових рахунків є рахунки: «Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам»; «Авалі, що на-дані банкам»; «Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот»

2. Технічні рахунки — друга категорія

Це — активні рахунки, які використовується з ме-тою забезпечення контролю за правильністю і своє-часністю здійснення операцій за балансовими рахун-ками. Прикладами таких рахунків є: «Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні», «Розрахункові до-кументи за факторинговими операціями

3. Контррахунки — тре-тя категорія

Це — активно-пасивні рахунки, яким не протисто-їть окремий економічний об’єкт обліку і які засто-совуються виключно для штучного впровадження методу подвійного запису за позабалансовими ра-хунками

 

Облік операцій на позабал.рах. ведеться із застосуванням методу подвійного запису.

Для забезпечення методу подвійного запису застосовується  позабалансовий рахунок ,який називається «Контррахунок».

990-контрах. для розділів 90-95

991-контррах. для розділів 96-98

Поозабалансові рахунки кореспондують лише між собою і в жодному разі не можуть кореспондувати з балансовими рахунками.

03.07.2015; 05:00
просмотров: 1581